Blanketter

EHT

(Skolan kunskapsljusets elevhälsoteam)

Vårt elevhälsoteam EHT består av rektor Monica Söderholm, skolsköterska Lena Andersson, kurator Malika Arzouni, specialpedagog Camilla Broddegård och administratör Siv Billström. EHT bokas via Camilla.

Vi träffas fredagar kl.12.00-14.00. EHT Bokas 12.30-13.00 eller 13.00-13.30. När arbetslagen träffas ägnas en del av tiden till elevvård. Om arbetslaget ser att ett elevärende inte utvecklas gynnsam, trots insatta åtgärder, kopplas EHT in.

När elevhälsoteamet möts och diskuterar elevärenden sker det ur flera olika perspektiv för en djupare förståelse och för att finna lämpliga vägar framåt. Vi bidrar med våra olika kompetenser och erfarenheter. Samarbete med personer som står eleven närmast som vårdnadshavare och personal är en viktig del i arbetet kring en elev. Det är självklart också viktigt att lyssna på eleven-hur tänker eleven kring sin skolsituation och har eleven några idéer om vad som skulle vara till hjälp för honom/henne? Det är också viktigt att inhämta kunskap om och under vilka omständigheter man bör kontakta och samverka med andra samarbetspartner utanför EHT. Elevhälsoteamets arbete kan vara inriktat mot enskilda elever som såväl mot grupper av barn.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.